Reserveer telefonisch op: +31623363475

Camper_verhuur_bus_banner_links

Pervo Camperverhuur

Aangepaste camper te huur

Camper_verhuur_bus_banner_rechts

Pervo Camperverhuur - Huurvoorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN EN HUISREGELS
BIJ HET HUREN VAN EEN CAMPER VAN PERVO CAMPERVERHUUR

Bij het huren van de camper van PERVO (de verhuurder) zijn, naast de hierna volgende huurvoorwaarden,
tevens de bepalingen die op de huurovereenkomst vermeld staan, van toepassing.

Verplichtingen verhuurder

De verhuurder is verplicht de camper als volgt ter beschikking te stellen:
- Tijdig en in een staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen;
-In goede staat en compleet met eventuele inventaris en toebehoren;
- Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs, instructieboekjes voor de camper, kachel en koelkast en lijst van dealers;

- Met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van de camper, inventaris en toebehoren.

- De borg van € 700,00 wordt binnen 2 weken na het inleveren van de camper teruggestort op de rekening van de huurder mits er geen schade geconstateerd is. Is dit wel het geval dan wordt de borg, verminderd met het schadebedrag, teruggestort zodra Pervo camperverhuur de kosten van de reparatie binnen heeft. Indien de kosten boven het bedrag van € 700,00 uitkomen, ontvangt de huurder een aanvullende nota. Ook nagekomen kosten (zoals bekeuringen etc.) worden berekend.

Verplichtingen huurder

De huurder is verplicht:
- De verschuldigde huur- en waarborgsom te voldoen, ook al gebruikt hij de camper niet gedurende de overeengekomen huurperiode of voor een kortere periode;

- De camper niet aan anderen in gebruik te geven of uit te huren;
- Zorg te dragen dat alleen hijzelf of de op de huurovereenkomst genoemde gemachtigde bestuurder(s) de camper bestuurt;

- De bestuurder(s) is (zijn) minimaal 23 jaar en ten minste 3 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs B voor het besturen van de camper;

- De camper tijdig en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode schoon in te leveren bij de verhuurder. De schoonmaakkosten van € 55,00 die berekend zijn, zijn uitsluitend voor het reinigen van de buitenkant van de camper;

- Indien de camper te vuil wordt afgeleverd wordt er een extra bedrag van € 55,00 in rekening gebracht voor de eindschoonmaak. Dit wordt bij de inlevering van de camper aan de huurder vermeld tijdens het nalopen van de camper;

- De camper zorgvuldig en overeenkomstig zijn bestemming en instructies te gebruiken de instructies van de verhuurder op te volgen; op die manier kunnen wij de volgende huurder ook op tijd laten vertrekken.

Tekortkomingen

Komt een van de partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de andere partij het recht het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van zo’n bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is. Tevens bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan worden toegerekend. Bij ontbinding respectievelijk gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van de verhuurder restitueert hij de eventuele huur- en waarborgsom geheel,respectievelijk gedeeltelijk.

Reserveren

De reservering wordt definitief na ontvangst van de ondertekende huurovereenkomst. Binnen 14 dagen na de in de huurovereenkomst vermelde datum moet de 1e betaling van 20% van de huurprijs zijn bijgeschreven op de rekening van Pervo camperverhuur. Het resterende bedrag dient uiterlijk 4 weken voor het vertrek te zijn bijgeschreven op de rekening van Pervo camperverhuur inclusief de borgsom van € 700,00. U ontvangt van bovengenoemde bedragen een aparte factuur. Per boeking worden € 10,- boekingskosten gerekend.

Annulering huurder (u dient zelf een annuleringsverzekering af te sluiten)

Bij annulering is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

-  15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor de aanvangsdatum van de huurperiode;

-  50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden, maar niet langer dan 3 maanden voor aanvang van de huurperiode;

-  70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand, maar niet langer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode;

-  100% van de huurprijs bij annulering korter dan 1 maand voor de aanvang van de huurperiode. De annuleringskosten worden verhaald op de huurder, die dit zelf kan indienen bij zijn annuleringsverzekering. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering.

Kosten tijdens huurperiode

De kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper –onder meer brandstof, olie, reparatie banden, tol, parkeergeld, stallingkosten, leges, boetes en gerechtskosten- komen voor rekening van de huurder, tenzij deze aan de verhuurder moeten worden toegerekend. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en van reparatie, sleephulp en transport als gevolg van mechanische defecten komen voor rekening van de verhuurder. Als deze kosten het bedrag van € 115,00 overschrijden, dient vooraf contact opgenomen te worden en toestemming van de verhuurder gevraagd te worden. Terugbetaling van de gemaakte kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde originele nota’s. Vervangende onderdelen neemt de huurder voor de verhuurder mee terug.

Verzekeringen

Wanneer de huurder met de camper van Pervo op vakantie gaat, is hij onderweg met een kostbaar bezit. Niet alleen de camper, maar ook de inrichting van de auto vertegenwoordigt een grote waarde. De camper is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid (W.A.-verzekering). Wanneer er door schuld van de huurder met de camper schade aan derden wordt toegebracht, is deze schade gedekt. In de voorwaarden is standaard een W.A.- dekking van € 2.500.000,00 opgenomen. Het casco van de camper is uitgebreid verzekerd tegen o.a. brand-, diefstal-, storm-, en hagelschade. Ook ruitbreuk valt onder de dekking. Tevens is de huurder verzekerd tegen botsen, omslaan, kwaadwillige beschadiging en van ieder onverwacht van buiten komend onheil. Bovendien is een aanvullende verzekeringsdekking opgenomen voor de rechtsbijstand en een schadeverzekering voor inzittenden.
De huurder dient zelf een reisverzekering en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

Schade

Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagneming en beschadiging van de camper, inventaris en toebehoren, treedt de huurder in overleg met de verhuurder, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. De huurder houdt zich indien mogelijk aan de instructies van de verhuurder. Bij schade dient de huurder altijd een proces-verbaal te laten opmaken door de plaatselijke autoriteiten (b.v. inbraak, diefstal, ongeval). De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de daarmee verband houdende sleep- en transportkosten, tenzij deze niet aan hem kunnen worden toegerekend of gedekt zijn door de lopende verzekering voor de camper, dan wel ingevolge deze huurovereenkomst verzekerd hadden behoren te zijn.

Eigen risico

De huurder draagt een eigen risico van € 1.500,00 per schadegebeurtenis. Dit bedrag wordt aan huurder terugbetaald als de schade niet door schuld van de huurder is ontstaan en het bedrag door de verhuurder is ontvangen van de schuldige partij. De door de verzekering niet gedekte schade is voor rekening van de huurder. Kosten naar aanleiding van vermissing van apparatuur en accessoires worden bij de huurder in rekening gebracht.

Reparatie en schade

Ondanks de goede zorgen en het zorgvuldig gepleegde preventieve onderhoud, kan zich tijdens de reis een mechanisch defect voordoen. In een dergelijk geval mag de camper uitsluitend door een Renault dealer worden gerepareerd. Is er geen dealer voorhanden, dan moet de huurder de reparatie uit laten voeren door een erkende garagehouder. Reparaties aan het interieur moeten door vaklieden op dit gebied worden gedaan. Niet noodzakelijke reparaties zijn voor rekening van de huurder. Bij iedere reparatie of schade dient de huurder zich met de verhuurder in verbinding te stellen en zich te houden aan het advies van laatstgenoemde. De door de huurder gemaakte kosten voor reparatie en vervangende onderdelen worden na het overleggen van de gespecificeerde (en op naam van Pervo gestelde) nota vergoed. Eventuele schade dient door de huurder te worden vermeld op het Europees schadeformulier dat bij de reisdocumenten zit.

Huurperiode

De huurperiode staat vermeld in de huurovereenkomst. Overschrijding van de afgesproken inlevertijd wordt op de waarborgsom in mindering gebracht en bedraagt € 115,00 per uur. Een deel van een uur geldt als een heel uur.

Verlenging huurperiode

Verlenging van de overeengekomen huurperiode is uitsluitend mogelijk na goedkeuring van de verhuurder. Heeft de huurder geen toestemming gekregen voor de verlenging dan wordt de huurder een boetebedrag van € 115,00 per uur in rekening gebracht, tenzij de huurder aan kan tonen dat de vertraging een gevolg is van een technisch mankement aan de camper of een ongeval. Files en andere verkeersbeperkende omstandigheden zijn geen excuus. Deze regeling is noodzakelijk om de volgende huurder een tijdig vertrek met een schone camper te kunnen garanderen.

Afrekening

Bij terugkomst wordt de camper nauwkeurig gecontroleerd. Geconstateerde schade en/of vermissingen wordt in mindering gebracht op de borgsom die wordt teruggestort op het bij Pervo  bekende rekeningnummer van huurder.

Huisdieren

Het meenemen en houden van huisdieren in de camper is ten strengste verboden. Alleen hulphonden zijn toegestaan na het overleggen van het legitimatiebewijs van de hond.

Roken

Het is verboden in de camper te roken.

parkeergelegenheid

Tijdens de huurperiode kunt u kosteloos parkeren bij Pervo camperverhuur.

Laatste punt

- Aftanken is verplicht, bij het in gebreke blijven, berekenen wij € 25,00 kosten voor het aftanken plus de brandstofkosten.  U dient de bon van het aftanken te overhandigen bij het terugbrengen van de camper.

- Op de terugreis moet alles afgesloten worden, gaspitten, vuilwatertank en schoonwatertank legen, elektriciteitssnoeren nooit vergeten, tuinstoelen afborstelen en buitentafel schoonmaken, waterslang nooit vergeten, dakluik nooit vergeten dicht te doen.

- Toilet schoon en leeg achterlaten.
Contact gegevens Pervo : 06-23363475 Email: pervo@planet.nl  Veel vakantieplezier met uw camper van Pervo camperverhuur!

© 2023 Pervo Camperverhuur

Webdesign en onderhoud door André de Bruin